Về thẩm định thiết kế cơ sở Căn hộ Gold Tower

Mua bán hàng hóa thị trường

Về thẩm định thiết kế cơ sở Căn hộ Gold Tower

Trước khi có hiệu lực Ban quản lý Căn hộ Gold Tower được UBND tỉnh uỷ quyền thẩm định thiết kế kỹ thuật đối với các dự án đầu tư xây dựng Căn hộ Gold Tower không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong khu công nghiệp như vậy hiện nay cơ quan chúng tôi có phải vẫn là cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong khu công nghiệp hay không? Đối với những công trình của doanh nghiệp chỉ lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật thì có phải thẩm định thiết kế cơ sở không? Nếu có thời gian thẩm định là bao nhiêu ngày?” Việc thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định của Chính phủ. Ban quản lý khu Căn hộ Gold Tower không được phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở nên không có chức năng thẩm định thiết kế cơ sở thuộc các dự án trong khu công nghiệp. Đối với công trình lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thì không có thiết kế cơ sở, nên không yêu cầu thẩm định thiết kế cơ sở, nhưng những công trình này phải được xin giấy phép xây dựng theo quy định trước khi khởi công xây dựng. Về lĩnh vực công nghệ thông tin”. Ví dụ: Lập dự án, hoặc Báo cáo đầu tư – xây dựng hệ thống mạng Lan – mua sắm trang thiết bị được áp dụng loại công trình gì ? Công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuật. Dự án hệ thống mạng Lan nếu không có xây dựng và mua sắm thiết bị là lĩnh vực công nghệ thông tin không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng. Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phải thực hiện.

Leave a Reply